پلكان اصلي كاخ آپادانا

 پلكان كاخ آپادانا :

با شكوه ترين قسمت تخت جمشيد پلكان آپادانا مي باشد . اين پلكان ها دو طرف منقوش دارند . در قسمت شمالي بزرگان ايرانشهر و ميرآخوران و سربازان گارد جاويدان نماينده شده اند .و بر قسمت جنوبي 23 نماينده هديه آور . قسمت مركزي جبهه مزين بوده به بارعام خشايار شاه كه اكنون به صورت اسيب ديده در قسمت شرقي كاخ آپادانا  آن را مي بينيم .

تصوير بارعام خشايار شاه  كه صف همه ميهمانان به اين تصوير منهي مي شده .

خودم و بابام و خشايار شاه !

در عكس برداري از آثار باستاني از نور فلش استفاده نكنيم . چون طول موج هاي نور فلش تاثير زيادي بر كتيبه ها و نقوش دارند . پلكان كاخ آپادانا و در پشت ان كاخ 100 ستون

 قسمت پلكان و اطراف پلكان كاخ آپادانا به دليل داشتن يه سقف كه در زمان شاه بر روي آن ساخته بسيار نقوش واضح و مشخصي دارد .

  در كاخ آپادانا  نقش حمله شير به اسب را به فراواني مي توان ديد

   اينم بابام هست .

 داريوش شاه گويد : ( به فرزندش ) اكنون من سپاهي به طرف مصر فرستادم تا اين كه در اين قلمرو ، نظم و امنيت برقرار كند، ولي فرصت نكردم سپاهي به طرف يونان بفرستم و تو بايد اين كار را به انجام برساني، با يك ارتش قدرتمند به يونان حمله كن و به يونانيان بفهمان كه پادشاه ايران قادر است مرتكبين فجايع را تنبيه كند .

 از همه ي ملت هاي زير فرمانروايي هخامنشيان نماينده اي به ديدار خشايار شاه  آريايي مي روند تا هدايا را تقديم كنند . ( هيئت نمايندگان آشور )

خشايار شاه گويد : به خواست اهورامزدا من چنين هستم كه خوبي را دوست دارم ولي بدي را نه .

 هيات نمايندگان ليدي ( سارد ) . ايا ميدانشستيد كه خشايار شاه آتن را فتح كرد ؟!

داريوش شاه گويد : ( به فرزندش خشيايار شاه) هرگز از آباد كردن دست برندار زيرا كه اگر از آبادكردن دست برداري كشور تو رو به ويراني خواهد گذاشت، زيرا قائده اينست كه وقتي كشوري آباد نمي شود به طرف ويراني مي رود، در آباد كردن ، حفر قنات ، احداث جاده و شهرسازي را در درجه اول قرار بده .

   داريوش شاه گويد :( به فرزندش) عفو و دوستي را فراموش مكن و بدان بعد از عدالت برجسته ترين صفت پادشاهان عفو است و سخاوت، ولي عفو بايد فقط موقعي باشد كه كسي نسبت به تو خطايي كرده باشد و اگر به ديگري خطايي كرده باشد و تو عفو كني ظلم كرده اي زيرا حق ديگري را پايمال نموده اي .

  محافظ هاي خشايار شاه

 اين نگهبان گوشه عكس چون ما نزديك پلكان تنها بوديم چند دفعه ما رو زير نظر داشت ( ما سرگرم عكاسي بوديم اون خيال مي كرد ميخواهيم ........ )

 از حريم طناب منطقه محافظت شده  فراتر نرويم .

  همراهان كناري خشايارشاه

  ظرافت نقش هاي پلكان كاخ آپادانا ستايش هر بازديد كننده اي را شامل ميشود .

 نمايندگان در دست هم به مهر به سوي خشايار شاه آريايي

   پلكان ورودي كاخ آپادانا ( شرق دروازه ملل) كه توي عكس هاي قديمي هست ولي حالا به جاش سنگ صاف گذاشتن .

 

+