دروازه ملل و خیابان سپاهیان

 كاخ دروازه  ملل و خيابان سپاهان :

دروازه ملل‌ كاخ رسمی و تشریفاتی پارسه بوده . ورودي سکوي تخت جمشيد، دو پلکان است که روبروی یکدیگر قرار دارند که همچون دستانی است که آرنج خویش را خم کرده و بر آن است تا مشتاقان خود را از زمین بلند کرده و در سینه خود جای دهد .دروازه ملل اولين مكاني است كه بعد از طي كردن پلكان تخت جمشيد بسيار نظر بازديدكنندگان را به خود جلب مي كند .

داريوش شاه گويد : ( به فرزندش خشايار شاه)  همواره حامي كيش يزدان پرستي باش، اما هيچ قومي را مجبور نكن كه از كيش تو پيروي نمايد و پيوسته و هميشه به خاطر داشته باش كه هر كسي بايد آزاد باشد تا از هر كيشي كه ميل دارد پيروي كند .

حيوان سنگي بزرگ كه بر روي ديواره دروازه  حكاكي شده

خيابان سپاهان محلي بوده كه  افراد براي خوش آمد گويي به مهمانان و استقبال شاهان به صف اينجا مي ايستاده اند

 نماي شمال به جنوب دروازه ملل كه خوشبختانه اين طرف در  سرباز بالدار تقريبا سالم هستند و به موزه هاي دنيا مهاجرت نكرده اند !

  ستون هاي كنار دروازه ملل كه هر يك شكوهي بي وصف دارد .

 در  تخت جمشيد كه محيطش چندين هكتار هم است مانند  طبيعت از ريختن اشغال خودداري كنيم . و حد المقدور زباله هاي كه ديگران از بي فرهنگي ريخته اند جمع كنيم .

 نماي دروازه ملل ار روي پلكان ورودي شرقي كاخ آپادانا

 از دست زدن و  نوازش كردن  سطوح  آثار باستاني  پرهيز كنيم  .

دعاي داريوش بزرگ : خدا اين كشور را از دروغ-خشك سالي ودشمن درامان دارد ( در 2500 سال پيش )

+