غرفه معرفی تخت جمشید در ابتدای بنا

  ابتدای دو راهی مرودشت اصفهان

  مردی پارسا از سرزمین پارس که هر چه در توانش بود برای  تخت جمشید گذاشت

روحش شاد یادش گرامی

  ماکت تخت جمشید که البته گویای شکوه عینی این بنا به طور کلی نیست

داریوش شاه گويد : آن که اهورامزدا را بپرستد چه زنده ، چه مرده ، برکت آز آن او

خواهد بود

+