نمای پایین و پلکان ورودی

 جاده منتهی به تخت جمشید که در دوران شاه  به طور زیبایی جنگل کاری شده و محور جاده تا خود پارسه پوشيده از درخت هاي رديف به رديف كاج هست.( در وازه ملل به طور خفيفي در وسط عكس پيداست )

 تخت جمشيد در محوطه بسيار وسيعي قرار داره كه مي طلبه چند هتل و رستوران در كنار اون واقع شده باشند .

 ستون هاي برافراشته كاخ آپادانا كه متاسفانه هر چندين سال يكبار از تعدادشان كاسته مي شود !

 نمای کاخ تچر از پايين محوطه تخت جمشيد . پرندهاي بسياري در شكاف هاي موجود در عكس زير زندگي مي كنند از جمله كبوتر كوهي . يادمان باشد سنگ يا چيزي به طرفشان پرت نكنيم .

 پلكان هاي ورودي كه به دروازه ملل منتهي مي شود . و خوشبختانه روپوش چوبي پلكان كه چند سالي برداشته شده بود دوباره برو روي پلكان قرار گرفته .  با توجه به سيل عظيم مشتاقان تخت جمشيد  اگر اين چوب ها نباشد پلكان در طي چند سال به كلي نابود ميشود .

داریوش شاه گوید : به خواست اهورامزدا بسیار کارهای دستی که پیشتر از این در جایی نشده بود ، من برقرار کردم . شهری دیوار آن از گذشت زمان فروریخته و قبلا مرمت نشده بود. دیوار دیگری ساختم که از آن هنگام به جا باشد .

+