یادگاری های نوشته شده در تخت جمشید


یادگاری های نوشته شده در تخت جمشید :

 در جاهايي از جمله دروازه ملل چون محل ورود همه بازديدكنندگان ابتدا دروازه ملل با ان شكوه هميشگي اش بوده و قبلا هم  حفاظي نداشته مثل يك شيشه يكي دومتري كه طي دو سال اخير انداخته اند . يادگاري ها و امضاهاي به نسبت زيادي رو ان نوشته شده اند از جمله جاهاي ديگري كه اين امضاها زياد به چشم ميخورد . ميتوان به كاخ تچر ( كه الان ديگه راه ورودي به كاخ بسته شده و بايد از پايين ناظر انها بود) و اطراف ارامگاه هاي اردشير دوم و سوم را نام برد .بيشتر اين يادگاري ها به انگليسي و گاها هم براي حدود بيش از صد سال پيش هستند .

در صورت امكان از فلش هم براي عكاسي استفاده نكنيد چون طول موج هاي نور دوربين اثر زيادي روي اين نقوش و خط نوشته ها ميگذارند .


 اين يادگاري زير در پايين عكس گاو بالدار و در مجاورت دروازه ملل قرار دارد .

 هنگامي كه براي عكاسي به اين گوشه گوشه بناي تخت جمشيد و هر بناي باستاني ديگر ميرويم  هرگز بر روي سطوح و لبه هاي ان قرار نگيريم ( مثل رفتن روي ديواره هاي كوتاه تخت جمشيد كه به وفور مشاهده كرديم)

داريوش شاه گويد : به خواست اهورامزدا بسيار كارهاي دستي كه پيشتر از اين در جايي نشده بود من برقرار كردم . شهري ديوار آن از گذشت زمان فروريخته و قبلا مرمت نشده بود . ديوار ديگري ساختم كه از آن هنگام به جا باشد.

+